Program

ATSL Česká škola v Lucemburku pracuje tak, aby pomáhala rodinám s českými kořeny získávat a podporovat lásku jejich dětí k českému jazyku a české kultuře v nejširším smyslu slova. Nezapomínáme přitom, že většina dětí se cítí být doma zde v Lucembursku. Naše aktivity proto zdůrazňují kromě krás a praktičnosti českého jazyka také momenty společné historie obou zemí, úctu a vzájemný respekt člověka k člověku bez ohledu na zemi původu nebo státní příslušnost.

Obsahově se výuka drží Rámcového vzdělávacího programu, pracujeme s učebnicemi doporučenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a respektujeme metodická doporučení vztahující se k výuce jazyka u bilingvních dětí. Vzhledem k omezené časové dotaci není možné během výuky tématicky pokrýt všechny oblasti, ale pokud rodiče připravují své děti na každoroční přezkoušení k uznání školní docházky v ČR, je výuka kompatibilní, podpůrná a pro děti intenzivně motivační. Důraz ve výuce klademe především na vytvoření pozitivního vztahu k češtině, podporu touhy získávat skrze češtinu nové informace a životní zkušenosti a na to, aby dítě vnímalo její konkrétní užitečnost pro svůj život.