Gorily

Třída nejstarších dětí je vedena jako malotřídní, tj. více žáků různých ročníků společně. Ve výuce se prostřednictvím výkladu, cvičení a her seznamují s některými pravidly české gramatiky a pravopisu. Větší část gramatických cvičení mají za domácí úkol. Důraz v hodině je kladen na čtení s kvalifikovaným porozuměním textu a na rozšiřování slovní zásoby. To se žáci neučí jen na beletristických textech, ale také na úryvcích z vlastivědy a na písňových textech. Výuka je tak doplněna i poslechem písní, četby a jazykovými hrami. Děti tedy kromě českého jazyka přirozeně vstřebávají také české reálie a kulturu.

Reklamy